Vedr.: Status på Kloakprojektet – 30 September 2016

Kære Alle,

Hermed fremsendes status på Kloakprojektet så alle haveejere kan følge lidt med i hvad der sker og ikke sker.

Vi har lavet de egentlige projekteringsforudsætninger (beskrivelser og tegninger) for gennemførelse af komplet kloakprojekt i haveforeningen. Dog mangler vi at afklare hvorledes Nordvand vil håndtere den Kloakledning der går igennem haveforeningen, da dens placering har afgørende indflydelse på jeres kloakprojekt.

Denne afklaring trækker desværre ud da Nordvand på nuværende tidspunkt IKKE har afklaret hvorledes de ønsker at renovere ledningen, idet det er Nordvands ønske, at gøre deres ledning større, dvs. at den ø550 ledning der er der i dag ønskes opgraderet til en Ø1000 Ledning. Hvis dette sker, bliver vi nød til at ændre det oprindelig udformede kloakprojekt.

Såfremt det ender med en større ledning igennem haveforeningen vil denne ledning ”ligge i vejen” for det kloaksystem vi skal etablere hos jer, hvilket så vil betyde en omprojektering i den vestlige del af haveforeningen (Poppelvej). Således betyder dette også en ændring af den resterende del af haveforeningens nye kloak. Så man kan sige vi er afhængige af hvad Nordvand finder ud af og ikke mindst hvad vi kan forlange på jeres vegne i den forbindelse.

Vi har haft møde med Nordvand og kommunikere løbende med dem for at presse på en løsning. Når der foreligger en løsning og et oplæg fra Nordvand, kan vi arbejde videre med dette, desværre ikke før. Lige nu arbejder Nordvand sammen med deres rådgiver på at finde ud af hvordan de ønsker at løse problemerne.

Tidshorisonten for dette er ikke endeligt fremsendt, men vi kan konstatere, at Kloakprojekt ikke kan igangsættes før tidligst i Efteråret 2017, da Nordvand skal omlægge deres ledning inden vi kan igangsætte arbejderne med jeres kloak.

Vi forsøger at løse problemerne med Nordvand, således i som forening kan få den bedste løsning i forhold til jeres projekt, dette vil tage noget tid, men vi vil sikre at det samlede resultat er en gevinst for foreningen når projektet endeligt er færdigt.

Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Adm. direktør ‐ Ingeniør M. IDA

Kloakmøde tirsdag d. 13 september 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte og Käthe

Afbud: Peter og Habib.

Punkt 1. Status på huset:

KU besluttede at sende en skriftlig henstilling til bestyrelsen om at de tager kontakt til de relevante myndigheder så foreningen kan få et skriftligt overblik over hvad der er lovligt og muligt omkring husets fremtid. Dette er efter Ku`s mening vigtigt og meget relevant i forhold til vores økonomi i forbindelse med kloakeringen.

Punkt 2. Erik tager kontakt til Hartvig, for at høre hvor langt arbejdet er, som I kan se af den sidste udmelding fra Hartvig er der nogle udfordringer omkring Nordvands planer om klimasikring af overfladevand, som bla. kan få betydning for hvornår gravearbejdet kan gå i gang. Lige så snart vi ved noget mere, vil vi gerne kunne orientere alle haveejere.

Ref. Käthe

Nyhed fra Hartvig – Vigtigt

Som alle er bekendt med er foreningen i gang med arbejdet omkring etablering af nye kloakker og helårsvand i området. Vi har allieret os med et rådgivende ingeniørfirma – Hartvig Consult – til at projektere og styre projektet, og dette arbejde blev sat i gang før sommerferien. I den mellemliggende periode har der været landmåler i området, ingeniøren har foretaget projektering og opstillet forslag til hvordan vi kan få lagt de nye ledninger med størst muligt hensyn til område og beboere.

I processen har der ligeledes været dialog med Nordvand, som er den myndighed der skal godkende projektet og måden vi skal lede spildevand væk fra området på. Møderne med Nordvand har medført, at foreningens projekt med etablering af kloakledningerne skal medtages i et større puslespil med klimasikring af områderne både nord og syd for vores haver. Da det er Nordvand som er den endelige godkender og koordinator i forhold til rådgiverens oplæg til de nye kloakker hos os og de øvrige klimatilpasninger i området, må vi konstatere at projektet bliver forsinket. På nuværende tidspunkt kan vi ikke melde ud med hvornår det egentlige gravearbejde kan komme i gang, men både rådgiver og bestyrelse samt kloakudvalg arbejder intenst på at komme videre.

Kloakmøde torsdag d. 4 august 2016.

Kloakmøde torsdag d. 4 august 2016.
Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Peter, Annik og Käthe
Afbud: Helen og Gitte samt Habib.
Punkt1. Ku har haft kontakt med de fleste haveejere i weekenden, i forbindelse med det brev der er sendt ud ang. finansieringsmulighederne, det har vist sig at 65 har givet udtryk for deres mening, heraf har 60 krydset af i fælleslån, 4 i egenfinansiering og 1 har sat kryds i begge muligheder. Dette er så tydeligt et flertal at det er fælleslånet vi tager.
Punkt2. Peter kontakter 2 andre pengeinstitutter for at se om der er et bedre tilbud på lån end det vi har fået.
Peter vender tilbage inden for 2 uger med svar til KU.
Punkt3. Da der var nogle haver der var låst da landmåleren var her sidst, tager Käthe kontakt til disse, så der kan åbnes og alle haverne kan komme med på tegningen.
Efterfølgende er der lavet aftale om at Landmåleren kommer tirsdag d .9-8 om formiddagen, så den sag skulle der være styr på nu.
Punkt4. Erik tager kontakt med Hartvig, for at få styr på:
a. Møde med de to haver der pt. er kloakeret
b. Tidsplan for vores ekstraordinære generalforsamling
c. Tidsplan for udsendelse af udbudsmateriale til entreprenørfirmaer
Punkt5.KU og bestyrelsen
Annik har bedt havens nuværende advokat undersøge om det er muligt at adskille det store hus fra Haveforeningen. Tilbagemeldingen fra Advokaten var at det ikke kunne lade sig gøre da Kommunen ikke var indstillet på at tillade dette.
Jytte fra KU har dog fået tilsendt en mail der indikerer at det er muligt at indsende en ansøgning om dispensation hvilket der arbejdes videre med, for at få afklaret hvad der er op og ned på de to forskellige udlægninger om hvad der er muligt. I forhold til at det store hus kan blive solgt.
5A: Jytte har samtidig bedt om at det undersøges om, hvad den servitut der er lyst på haven af Danske Bank, (gælder samtidig for alle pengeinstitutter) vedr. sikkerhedsstillelse for at den enkelte have ejer kan optage et lån i huset til finansiering af huskøbet, men samtidig forhindre at der kan optages et realt kredit lån de nuværende panthavere (Banker) ikke ønsker at rykke for at give plads til et realkredit lån.
Jytte mener endvidere at pantet betyder at alle i haveforeningen hæfter for de haveejer der har stille sikkerhed i deres hus. Dette undersøges nu til bunds en gang for alle, så der ikke er flere uklarheder omkring den lyste servitut.

Ref. Käthe

Kloakmøde onsdag d. 13 juli 2016.

Kloakmøde onsdag d. 13 juli 2016.
Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Gitte, Kim, Helen og Käthe.
Afbud: Peter, Marie og Habib.
1. Hvornår skal man være tilkoblet det nye system.
KU anbefaler at alle skal være tilkoblet senest 2 år efter ibrugtagnings datoen, dog afventer vi svar fra Hartvig ang. de haver der evt. heller ikke tilslutter sit vand før om det er en mulighed.
2. Gladsaxe kommune har afslået at ophæve den servitut, der siger at grunden hvorpå det store huset stå, ikke kan frasælges. Derfor er det ikke muligt at sælge huset, så hvad der fremadrettet skal ske med huset tages op senere og ikke i KU regi.
3. KU er ved at udfærdige et brev til alle haveejere, hvor lånemulighederne beskrives og der kommer en haverundgang d. 30 og 31 juli, hvor KU vil kunne svarer på spørgsmål og I kan tilkendegive jeres ønsker.
KU anbefaler at alle er med i et fælleslån fra start. Foreningen optager et byggelån i etableringsfasen, som efterfølgende konverteres til et fælleslån når projektet er slut. Senere kan de som ønsker det betale deres andel ud til Arbejdernes landsbank mod et beskedent ekspeditions gebyr af ca. 700 kr.
Fortsat god sommer i vores dejlige koloni.
Ref. Käthe

Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016.

Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Gitte, Habib, Kim, Helen, Carsten, Annik og Käthe.

Afbud: Marie og Peter.

Hvad er der sket siden vores sidste møde.

  1. Landmåleren har været her og måle i alle haverne og dataene er ved at blive lagt ind så Hartvig kan komme videre.
  2. Pinde ang. Placering af brønde kommer når forholdene er afdækket.
  3. Der aftales et møde mellem Hartvig og haverne 43 og 69, så deres nuværende kloakering kan kortlægges.
  4. Regninger fra Hartvig skal over Erik og Gitte, inden de betales.
  5. Der er en servitut og en deklaration tilknyttet (fra Gladsaxe kommune og bankerne) haveforeningen og dem kan vi ikke gøre noget ved, så der er kommet nye opgaver ang. lån, men når der er et klart overblik over vores muligheder for fælleslån/egenbetaling vil alle haveejere få besked. KU opfordre haveejerne til at OVERVEJE om de er med på fælleslånet eller ønsker at betale det hele ud med det samme.

Næste KU møde er onsdag d.13 juli.

Tak for et godt møde.

Ref. Käthe

Landmåler i foreningen

Kære haveejere.
Der vil i den nærmeste fremtid gå en/nogle landmålere rundt i vores forening og lave opmålinger til vores kloakering.
Dette er bare for at I ved det, det er ikke meningen at vi skal stille spørgsmål til dem, for de kender ikke noget til projektet i detaljer.
Det er rigtig dejligt at vi er nået så langt.
Fortsat god sommer.
      Kloakudvalget og bestyrelsen.