Ordensregler

O R D E N S R E G L E R for Andelsselskabet Pilegårdens Haveby

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2005.

 1. Haverne skal fremstå velpassede fra medio maj og fremdeles hele sommeren igennem. Der skal foretages rimelig pasning i vinterhalvåret.
 2. Der må ikke oplagres emner i haven, som ved ilde lugt generer andre, eller som tiltrækker skadedyr.
 3. Medlemmerne må som udgangspunkt kun have byggematerialer liggende på fællesarealerne i max. 24 timer medmindre andet på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Byggematerialer, der ligger på fællesarealerne efter mørkets frembrud, skal altid være behørigt afmærket.
 4. Haverne skal være afgrænset med levende hegn eller hække i skel mod fællesarealer. Hækkenes højde må ikke overstige 180 cm, og tykkelsen må ikke overstige 40 cm.
 5. Afgrænsning mellem parcellerne aftales skriftligt mellem parterne.
 6. Medlemmerne har pligt til at vedligeholde og klippe hækkene i tilknytning til egen have, og fjerne ukrudt på grusbelagte områder ud for haven.
 7. I yderhækkens forløb må kun anbringes een havelåge, som skal åbne indad. Indgangen skal være anbragt ud mod den vej, hvor haven er placeret på foreningskortet, medmindre adressen er anført på havelågen.
 8. Alle haver skal være nummererede, og nummeret skal sidde på eller ved havelågen. Desuden skal haverne skal være forsynet med postkasse placeret i umiddelbar nærhed af havelågen.
 9. Den tilladte hushøjde, målt fra omgivende terræn til top af hus, er 3,70 m. Byggeri af legehuse og platforme i træer er kun tilladt hvis alle omkringliggende haver giver tilladelse til dette
 10. Al til- og nybyggeri kræver skriftlig ansøgning og skriftlig godkendelse af bestyrelsen inden byggeriet påbegyndes.
 11. Arealet af den samlede bebyggelse, eksl. drivhuse, må ikke overstige 60 m2.
 12. Træer må ikke plantes nærmere end 1 m. fra skel og højden må ikke være over 6 m. eller være til gene for naboerne. Ahorn, poppel, elm eller andre grove træer må ikke plantes. Al overhængende grenvækst skal fjernes i linje med skel.
 13. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelser, bindende for haveejeren, om træer, som er til ulempe, gene eller fare.
 14. Antenner og flagstænger må kun opsættes, så de ikke er til ulempe, gene eller fare for andre.
 15. Færdselsloven er gældende overalt i foreningens område. Parkering er kun tilladt på P-pladsen. Højest tilladte hastighed på havegangene er 10 km/t. Cykling, knallert- og motorcykelkørsel er forbudt på havegangene. Bilkørsel er kun tilladt i forbindelse med materialetransport. Maksimalt akseltryk er 1 t.
 16. Brug af plæneklippere, støjende værktøj eller udstyr er ikke tilladt på hverdage efter kl. 20.00, lørdage efter kl. 16.00, søn- og helligdage efter kl.12.00, og må ingen dage påbegyndes før kl. 09.00.
 17. Brug af højtalere, musikinstrumenter og lignende skal ske under hensyntagen til naboerne. Påtaler herfra skal efterkommes.
 18. Påmontering og vedligeholdelse af ½” stophane ved stik i skel påhviler foreningen. Haveejeren skal afdække stophanen med en kasse eller lignende, og stophanen skal være let tilgængelig.
 19. Intet medlem må uden bestyrelsens godkendelse tilslutte på foreningens hovedvandledninger.
 20. Der må ikke benyttes større rør end ½” rør alt privat vandinstallation. Montering og vedligeholdelse af vandinstallationer efter stophanen påhviler haveejeren.
 21. Det er haveejerens pligt at undgå vandspild, at holde opsyn med stophane og hovedledning og straks anmelde utætheder til bestyrelsen. Bilvask med slange er forbudt.
 22. Springvand og havebassiner skal være med recirkulering af vandet.
 23. Ethvert vandingsforbud som bekendtgøres, skal efterleves og overholdes.
 24. Installationsarbejder, som medfører opgravning af vej- eller stibelægninger, skal meddeles bestyrelsen forud for arbejdets påbegyndelse. Klar og tydelig afspærring og afmærkning skal foretages og løbende tilses af haveejeren. Udbedring og genetablering af belægningen påhviler haveejeren.
 25. Foreningens renovationsordning skal følges og overholdes. Al henkastning af affald er forbudt på foreningens område. Al form for affald, som ikke falder ind under renovationsordningen, skal fjernes af haveejeren for egen regning.
 26. Afbrænding af haveaffald og lignende er forbudt.
 27. Det er forbudt at tilslutte på foreningens drænanlæg uden bestyrelsens tilladelse.
 28. Der gives tilladelse til hønsehold hele året under følgende betingelser: Det er kun tilladt at holde høns på indhegnede arealer. Haner er ikke tilladt. Hønsene skal have adgang til både hønsegård og hønsehus. Hønsehus og hønsegård skal være minimum 1 meter fra skel i haveforeningen og 2,5 meter til øvrige skel. Hønsehus/gård skal konstrueres således, at risikoen for rotter mindskes mest muligt. Fodring med korn må kun foregå indendørs og overskydende grønt/køkkenaffald i hønsegården, skal fjernes inden mørkets frembrud, for at mindske risikoen for skadedyr. Hønseholdet skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regulativer, samt anbefalinger fra dyreværns foreninger. Husdyrhold er forbudt. Stuedyr er tilladte, forudsat at de bliver medbragt ved hjemflytning. Fugle i udendørs voliere tillades hele året, forudsat at de passes og beskyttes på en dyreværnsmæssig måde. Medlemmer kan af bestyrelsen nægtes tilladelse til dyrehold af alle slags dyr i tilfælde af vanrøgt eller mishandling af dyrene. Fodring af vildtlevende dyr, såsom ræve og katte er ikke tilladt.
 29. Hunde skal føres i snor på foreningens område. Såfremt egne eller gæsters hunde forretter nødtørft på fællesområderne skal dette straks fjernes. Haveejerne skal drage omsorg for at hverken egne eller gæsters hunde frit kan forlade haven.
 30. Brug af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse eller til optøning af is og sne er forbudt overalt på foreningens områder.
 31. Brug af enhver form for våben er forbudt på foreningens område.
 32. Det er ikke tilladt at have brændeovn, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Gladsaxe Kommune, som afleveres til bestyrelsen sammen med løbende skorstensfejerattester. Dette opbevares sammen med det originale andelsbevis.
 33. Påtaler fra bestyrelsen om overtrædelse af ordensreglerne skal imødekommes.
 34. I tvivlstilfælde er hensynet til helheden den afgørende faktor.
 35. Bestyrelsen kan undtagelsesvis dispensere fra ordensreglerne.

 

 • 29 ang. Hønsehold ændret på generalforsamlingen d. 26. marts 2008.
 • 10 ang. Legehuse i træer tilføjet på generalforsamlingen d. 16. marts 2009
 • 12 ang. antal m2 ændret fra 50 til 60 m2. på generalforsamlingen d. 28. marts 2017
 • 10 ang. Byggehøjde er denne ændret fra 3,5 m til 3,7 meter med endelig virkning fra den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2017.
 • 29 ang. dyrehold: det blev vedtaget at det er tilladt at holde ænder på generalforsamlingen den 18. marts 2018.